SALING MEMULIAKAN

SALING MEMULIAKAN

Yoh.17:4 Aku telah mempermuliakan   Engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Engkau berikan kepada-Ku untuk melakukannya.

17:5 Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah Aku   pada-Mu sendiri dengan kemuliaan yang Kumiliki di hadirat-Mu   sebelum dunia ada.

 

1.Kepada suami istri yang diberkati pernikahannya digereja, pendeta menasehati pasangan tadi untuk saling mengasihi dan saling menghormati. Artinya masing masing mempunyai kewajiban untuk memberi kasih dan memberi hormatnya kepada pasangannya sehingga rumah tangga berjalan harmoni. Keemudian ketika mereka telah diberkati dengan anak anak, mereka akan memberi nasehat kepada anak anaknya untuk saling membantu satu sama lain. Kata saling disini berisi panggilan tugas untuk dilakukan oleh masing masing pihak sehingga tercipta kerjasama yang baik dan menimbulkan suasana keberkatan bersama pula.

 

2.Bacaan kita adalah bagian doa Tuhan Yesus menjelang saat saat terakhir bersama para murid muridNya sebelum Ia disalibkan. Dalam doanya dapat disimpulkan adanya  kata Saling. Disini saling memuliakan.  Dalam ayat 4 Tuhan Yesus mengatakan:”Aku telah memuliakan Engkau.” Kemudian di ayat 5 Tuhan Yesus melanjutkan: “Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah Aku.”

 

3.Bagaimana memuliakan Allah?   1 Tawarikh 16:28-29, “Berilah kepada Tuhan, hai segala bangsa manusia, berilah kepada Tuhan hormat dan puji. Berilah kepada Tuhan hormat namanya, bawalah akan persembahan dan datanglah kamu menghadap hadirat-Nya; sembah sujudlah kepada Tuhan serta berpakaikan pakaian hari raya yang suci” .  Memuliakan Allah disamping memuji, meninggikan namaNya, maka dalam tindakan kita diajak untuk menundukkan diri dan mentaati Firman Allah. Tuhan Yesus menyatukan memuliakan dengan mengasihi di Yoh.14:15 – “Jikalau kamu mengasihi Aku, kamu akan menuruti segala perintah-Ku.”

 

4.Tuhan Yesus telah memuliakan Allah dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang dipercayakan kepadaNya untuk dilakukan. Dalam pengajaranNya , Ia membawa nama Allah, mengajak orang untuk beribadah dan taat kepada Allah, melakukan pekerjaan kebaikan atas nama Allah, tidak ketinggalan berbagai mujizat.  Tuhan Yesus dalam doaNya juga meminta agar Ia dipermuliakan dengan kemuliaan yang sudah Ia miliki sejak kekal.

 

5.Apa artinya Yesus minta dipermuliakan?  Ia akan dipermuliakan ketika Ia dinaikkan keatas salib  (Yoh.12:23). Biarlah ini dapat terlaksana sesuai dengan rencana semula. Yesus dipermuliakan dengan kebangkitanNya. Yesus dipermuliakan ketika Ia naik ke surga dan duduk disebelah kanan Allah. Dalam doa minta kemuliaan Yesus memohon agar semua yang disebutkan tadi dapat terlaksana sesuai dengan jadwal yang telah disusun.

 

6.Yesus sudah mempermuliakan Allah dan Allah memuliakan Yesus. Dalam arti tertentu kita juga sudah dipermuliakan Allah. Kita manusia hina dina calon penghuni neraka, sudah ditebus,diampuni dosa dosa kita, diberi hidup baru, diberi status kemuliaan sebagai anak anak Allah, dan pewaris Kerajaan Surga. Sebagai timbal balik kita juga dalam hidup ini diajak untuk memuliakan Allah dan Tuhan Yesus dengan perkataan, pujian, ibadah harian, ibadah mingguan dan melalui seluruh kehidupan kita diajak untuk memuliakan Allah dan Tuhan Yesus. Kiranya Roh Kudus memberi kekuatan untuk melaksanakan semuanya itu.